සති පාසැල හැඳින්වීම /என்ன உளவிழிப்புணர்வூ பாடசாலை ?/ What is Sati Pasela?

z_p-05random-thoughts

සති පාසැල හැඳින්වීම 
සති පාසලයනු ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ළමුන්සතිය හඳුන්වාදීම සඳහා ආරම්භ කළ වැඩ සටහනක්.  මුලින්ම සතිය අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද කියල බලමු. සතිය යනු :

යෙදෙන කාර්යයට සිත යොමු කර වර්තමාන මොහොතට එළැඹ සිටීමෙන් හා තීන්දුතීරණවලින් තොරව, ඒ ඒ මොහොතේ සිහිය පැවැත්වීමේ අත්දැකීම තුළින් මතු වෙන දැනුවත් වීමයි.

සතිය පිහිටුවීමේ වැඩ සටහන් හඳුන්වාදීම තුළින් ලද සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව බටහිර රටවල් වාර්තාගත කර තිබුත්, ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තවම මෙවැනි වැඩ සටහන්වලට විවෘත වී නැහැ.

ගැටවර වයස මොළයේ වර්ධනය පිළිබඳ ඉතා තීරණාත්මක කාලයක් බවද, විශේෂයෙන්ම තීරණ ගැනීම, චිත්ත වේග පාලනය හා සමාජ අවබෝධය සඳහා වගකිව යුතු මොළයේ කොටස් වර්ධනය වන්නේ ඒ වයස් මට්ටමේදී බවද, ස්නායු විද්‍යාඥයන්ට පැහැදිලි වී තියෙනවා. තරුණ සිසුන්ගේ සතිමත් බව වැඩීම නිසා අවධාන පරාසයත්, පන්තියේ වැඩට ඒකාග්‍ර වීමේ හැකියාවත්, සංජානන හා චිත්ත වේග නම්‍යශීලි ගතියත් වැඩි දියුණු වන බවට වාර්තාද තියෙනවා.

මේ තොරතුරු යොවුන් වයසේ අයට මෙන්ම,ඔවුන්ට මාර්ගෝපදේශකත්වය දෙන මාපියවරුන්, ගුරුවරුන් හා උපදේශකයන්ටත් එක සේ වැදගත් වන බව, යොවුන් විය මනස සංවර්ධනය පිළිබඳ විශේෂඥයන් විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන කාරණයකි. මෙහි වටිනාකම සති පාසල සංකල්පය යටතේ අපි හොඳින් වටහාගෙන සිටිමු.

මෙම පොතින් විස්තර කරන්නේ, සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට, පාසල් පරිපාලකයින්ට සහ මාපියවරුන්ට සතිමත් බව පිළිබඳව ඉගෙනීමෙන් මහත් ප්‍රයෝජන ලබාගත හැකි අන්දමේ වැඩ සටහනටකට ස්වේච්ඡාවෙන් සහභාගී වන ලෙස පාසල්වලට ආරාධනා කරන අලුත්ම ආරම්භක පියවරක්. මෙම පොතේ සතිමත් බව ගැන ඉගෙනීමට සරලව, නමුත් රසවත් ආකාරයට භාෂා තුනෙන්ම ලියන ලද උපදේශාත්මක රචනා අඩංගු වෙනවා. විදුහල්පතිවරුන් මෙන්ම පාසල් ගුරුවරුන් මෙම පොතේ අඩංගු උපදෙස් කියවා ළමුන්ට සතිපතා මග පෙන්වීමක් කිරීම මගින් මෙම නව ක්ෂේත්‍රය වඩා ස්ථාවර කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාසල් තම තමන්ගේ නිර්මාණශීලිත්වය අනුව යමින් ලබන අත්දැකීම් මගින් අප වෙත නිතර දෙන ප්‍රතිචාර උපයෝගී කරගෙන මෙම උගැන්වීම් තව දුරටත් ක්‍රමවත්ව සංශෝධනය කිරීමෙන්, සතිමත් බව කෙටි කාලසීමා තුළදී පන්ති කාමරය ඇතුළත මෙන්ම පිටතදීද දෛනිකව වැඩි දියුණු කිරීමයි අපේ අරමුණ.

මෙම වැඩ සටහනේ නායකත්වය දරන්නේ තම ජීවිත කාලයෙන් අවුරුදු තිස් පහක්ම සතිමත් බව පුහුණු වීමට කැප කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරණ්‍යයක නායක ථෙරවාදී බෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්සේ නමකි. සතිමත් බව පුහුණු කිරීම වෙනුවෙන් කැප වී සිටින වෘත්තිකයින් කණ්ඩායමක්, මේ ආරම්භක ප්‍රයත්නය සාර්ථක කරගැනීමට තමන්ගේ විශේෂඥ දැනුම සහ සම්පත් ඒකරාශී කරනවා. මේ පිරිසගේ නම්, පොතේ අවසානයේ පළ කර ඇත. මෙම වැඩ සටහනේ උගැන්වීම් ආගම් භේදයකින් තොර අරමුණු මත පදනම් වී ඇති බැවින්, වැඩ සටහනට ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වීමට කරන ආරාධනාව ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පාසල් සඳහා ජාති භේදයකින් තොරව ඉදිරිපත් කර ඇත.


என்ன உளவிழிப்புணர்வூ பாடசாலை ?

உளவிழிப்புணர்வூ பாடசாலை என்பது இலங்கை பாடசாலை பிள்ளைகளுடன் உளவிழிப்புணர்வை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆகும்.

‘’தற்போது நிகழ்கின்ற கணப்பொழுதின் மீதும் கணத்திற்கு கணம் உருவாகி வெளிப்படுகின்ற அநுபவங்களின் மீதும் தீர்ப்பு ஏதும் இன்றி நோக்கத்துடன் கூடிய அவதானத்தை செலுத்துவதன் மூலம் ஏற்படுகின்ற அறிதல் ‘’

என உளவிழிப்புணர்வூ வரையறை செய்யப்படுகின்றது. மேற்கு உலகில் இந்தப் பயிற்சியை பாடசாலைப் பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படு த்துவதனால் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க அனுகூலங்கள் ஆவணப்ப டுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் இலங்கையின் கல்வியமைப்பு இந்த விடயத்தில் இதுவரையூம் எதுவிதமான அநுபவ வெளிக்காட்டுதலையூம் கொண்டு இருக்கவில்லை.

தீர்மானம் மேற்கொள்ளுதல்இ உணர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்இ சமூக ப்புரிந்துணர்வூ என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்ட மூளையின் பிரதேசங்களை குறிப்பாக உள்ளடக்கிய அறிவூ விருத்திக்கான முக்கியமான காலம் கட்டிளமைப் பருவ வயதுகள் ஆகும் என்ற உண்மை நரம்பியல் நிபுணர்களுக்கு தௌpவாகி உள்ளது. அத்துடன் இளம் மாணவர்களின் அவதானக்கால நீட்சி;இ வகுப்பு வேலையில் கவனக்குவிப்புஇ சிந்தனை விருத்திஇ உணர்ச்சிகளின் ஒழுங்கமைப்பு என்பனவற்றை உளவிழிப்பு ணர்வூ நன்கு மேம்படுத்துகின்றது என்றும் அறிக்கைகள் காணப்படு கின்றன.

cstpopg;Gzu;T %yk; khztu;fSk;, Mrpupau;fSk;, ghlrhiy epu;thfpfSk;, ngw;Nwhu;fSk; mD$yk; milthu;fs; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;w cstpopg; Gzu;T epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; jd;dhu;tj;Jld; gq;F gw;Wtjw;F ,yq;if ghlrhiyfs; tuNtw;fg;gLfpd;w xU Gjpa Kaw;rpia ,e;j E}y; tpgupf;fpd;wJ. xU vspikahd Mdhy; Rtuhrpakhd Kiwapy; cstp opg;Gzu;it fw;Wnfhs;sf; $ba tpjkhf %d;W nkhopfspYk; vOjg;gl;l mwpTWj;jy; fl;Liufis ,e;j E}y; nfhz;Ls;sJ. ,e;j Gjpa tplaj;ij Gup e;J nfhs;Sk; jd;ik epiyngWk; tifapy; mwpTWj;jy;fis ghlrhiy mjpgu;fSk;, Mrpupau;fSk; ga d;gLj;jp khztu;fis thuk; NjhWk; top elj;Jthu;]fs; vd;W vjpu;ghu;f;fg; gLfpd;wJ. ghlrhiyfspy; ,Ue;J fpilf;Fk; gpd;D}l;ly;fis mbg;gilahf nfhz;L, ,e;j fw;gpj;jy; mwpTWj;jy;fis NkYk; Nkk;gLj;JtJld;;, ehshe;j mbg;gilapy; tFg;giwf;F cs;NsAk;;, ntspNaAk; FWfpa fhyg;gFjpapy; cstpopg;Gzu;it gapw;rp nra;jYk; gbg;gbahf mwpKfg;gLj;jg;gLk;. ,e;j cs tpopg;Gzu;Tg; gapw;rpapy; jd;Dila tho;f;ifapy; Kg;gJ tUlq;fis mu;g;gzpj;J-s;stUk;, ,yq;ifapd; xU td klhyaj;jpd; jiyikj; JwtpAk; Mfpa Njuthj Gj;jgpf;F tzf;fj;Jf;Fhpa c . jk;k[Pt mtu;fshy; top elj;jg;gLfp-d;wtu;fSk; Njuthj cstpopg;Gzu;T gapw;rpapy; jk;ik mu;g;gzpj;Js;stu;fSkhfpa njhopy; thz;ikahsu;fspd; FO xd;wpdhy; ,e;j mbkl;l njhlq;Fjy; ntw;wpfukhdjhf Mf;fg;g Ltjd; nghUl;L mtu;fsJ epGzj;JtKk; tsq;fSk; xd;W jpul;lg;gl;Ls;sd. ,e;j E}ypd; ,Wjpapy; mtu;fSila ngau;fs; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j epfo;r;rp jpl;lj;jpy; jhdhf Kd;te;J ,ize;J nfhs;tjw;F ,yq;ifapy; ve;j kjj;ij rhu;e;j ghlrhiyahf ,Ue;jhYk; mjw;F miog;G tpLf;fg;g Lfpd;wJ. fw;gpj;jy;fs; kjr;rhu;gw;w Nehf;fq;fismbg;gilahf nfhz;bUf;Fk;.


What is Sati Pasela ?

Sati Pasela is a program that was initiated to share mindfulness with Sri Lankan school children. Mindfulness is defined as :

“the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and non-judgmentally to the unfolding of experiences moment by moment”.

Although significant benefits of introducing this practice to school children have been recorded and documented in the West, the Sri Lankan education system has not yet had exposure in this direction.

It has become clear to neuroscientists that adolescent years are a crucial time for brain development, particularly brain regions that are responsible for decision-making, emotional regulation and social understanding. There are also reports of mindfulness improving attention span, focus and concentration in class work. In addition, cognitive and emotional resilience and improved coping skills have been reported in young students. These benefits have not been experienced exclusively by students. In fact teachers, school advisers and parents have also been beneficiaries of mindfulness practice, as documented in scientific literature authored by reputed Psychologists.

These are some of the outcomes we expect to encounter during the Sati Pasela program. This book describes a new initiative where Sri Lankan schools are invited to participate voluntarily in a mindfulness program where students, teachers, school administrators and parents are expected to benefit from learning about mindfulness. The book contains instructional essays in all three languages where mindfulness can be learnt in a simple, yet interesting way. It is expected that school Principals and teachers will use these theoretical instructions and guide students weekly, so that an understanding on this new area will get established and students and teachers would creatively put into practice the instructions given.

With regular feed-back from schools we expect to refine the teachings further, and thereafter gradually introduce practicing mindfulness in short spells within and outside the class room, on a daily basis.

Sati Pasela is led by Venerable U. Dhammajiva, a Theravada Buddhist Bhikkhu, the Abbot of a Sri Lankan forest monastery who has devoted thirty five years of his life to the practice of mindfulness, a team of professionals who are dedicated to the practice of mindfulness are pooling in their expertise and resources to make this grass-roots initiative a success. Their names are published at the end of the book. The invitation to join this program voluntarily is extended to any Sri Lankan school of any denomination, and the teachings will be based on secular objectives.

Advertisements